Bp Andrzej Czaja

Bp Andrzej Czaja

Biskup Opolski
Komisji ds. Duszpasterstwa KEP

SYLWETKA

Ordynariusz opolskiej, dr hab. teologii dogmatycznej, urodził się 12 grudnia 1963 r. w Oleśnie na Śląsku Opolskim. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1982-1988 w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie.

Od 1 października 1994 r. do chwili obecnej jest pracownikiem naukowym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

W latach 1996-1998 przebywał na stypendium zagranicznym w Niemczech w  Ekumenicznym Instytucie Johanna Adama Möhlera w Padeborn.

Jest współredaktorem Dogmatyki wydanej przez Bibliotekę Więzi i autorem zawartego w niej Traktatu o Kościele. Współpracuje z redakcjami czasopism: Teologia w Polsce, Studia Oecumenica, Więź, Homo Dei, Pastores i Diakon (czasopismo poświęcone diakonatowi i promocji diakonatu stałego w Polsce).

Jest promotorem dziewięciu doktoratów i ponad 60 magisteriów oraz organizatorem i uczestnikiem wielu kongresów, sympozjów i konferencji, m.in. w Grazu, Kijowie, Odessie, Jałcie, Lwowie i Łucku. Brał czynny udział w działalności Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej.

Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Teologów Dogmatyków, członkiem współpracownikiem Towarzystwa Naukowego KUL i członkiem korespondentem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Opublikował kilka książek i ponad 100 artykułów naukowych.

 

Główne obszary badań naukowych stanowią:

  • eklezjologia, zwłaszcza recepcja soborowej eklezjologii, interpretacja Kościoła jako komunii;
  • pneumatologia, zwłaszcza patrystyczna i dialogów ekumenicznych, w tym szczególnie kwestia pośrednictwa Ducha Świętego;
  • posoborowa teologia niemiecka, teologia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.;
  • teologia słowa Bożego i kościelnego urzędu oraz chrześcijańska tożsamość, inicjacja i mistagogia.

 

14 sierpnia 2009 papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezjalnym diecezji opolskiej. 29 sierpnia 2009 otrzymał święcenia biskupie z rąk swojego poprzednika, arcybiskupa Alfonsa Nossola. Za swoje zawołanie biskupie przyjął słowa „Astare coram Te et Tibi ministrare” (Trwać przed Tobą i Tobie służyć).

W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej; ponadto pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa KEP, jest członkiem Komisji Nauki Wiary KEP oraz Komisji ds. Dialogu KEP i Polskiej Rady Ekumenicznej. Należy także do Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP.

 

19.09.2023
godz. 15:00

PODCZAS KONGRESU

3. sesja plenarna
Biblijno-teologiczne podstawy życia parafialnego

Temat
Komunijna wizja parafii otwartej i służebnej